Pravidla

Pravidla

Sektor označený číslem 6 se zaměřuje jak na pravidla, principy či řád, tak nápomocné přátele a spolupráci s nimi. Je spojen s ochranou i bojem. S Evou Joachimovou se můžete díky projektu Pěstuj zdraví – Pěstuj život propojit na sociální síti Facebook a komentovat videa s ní na youtube, či se jí přímo ptát na důležité otázky Vaší kariéry, partnerství či rodiny v jejím webináři.

Vysvětlení, podle jakých pravidel projekt funguje přinášíme na dalších řádcích.

Na co se zaměřuje Pěstuj zdraví – Pěstuj život

1. Témata, která lidé složitě řeší

Předáváme informace pouze na základě detailně navzájem logicky provázaného vědění a učení starých čínských Mistrů a jeho aplikaci na zkušenost západního člověka. V podobě, v jaké s ním pracuje Eva Joachimová již několik desetiletí, se z učitelů na žáky postupně předává více než 5000 let a nejvíce se rozvinulo ve „zlaté éře čínské historie“ za dynastie Han (Chan; 206 př.n.l – 220 n.l.).

Po letech učení předávaného počtem omezené skupině lidí pomocí několika sérií tříletých „školiček“ a nadstavbových seminářů a jejich částečnému zpracování do několika knih, dozrál čas na otevření nejčastějších témat z praxe pomocí videa a online technologií.

Těmito tématy jsou v roce 2015 kariéra, partnerství a rodina. Právě v těch nejcitlivějších oblastech života každého člověka dochází v čím dál vyšším procentu případů ke ztrátě schopnosti řadu problémů a nedorozumění řešit (typicky v manželství) nebo kariéru s rodinou rozumně propojit. Do budoucna by měla navázat i témata související se zdravím a předcházení chorobám.

2. Chybí nám ucelený systém od našich předků

Jedná se o informace, které vždy směřovaly k zdravému rozumu vycházejícímu z tradičních hodnot jako je rodina, harmonie vedoucí k fyzickému a psychickému zdraví či udržitelné nakládání s bohatstvím přírody. V záplavě jiných informací a povrchního míchání různých směrů často chybí ucelenost, i proto přicházíme s tímto projektem.

Hlavní rozdíl oproti moudrosti předků z našeho regionu spočívá v tom, že nám ji předcházející generace z naší části světa nezachovaly v podobě takto kompletního systému. Přesto podle velmi obdobných rad vedly svoje životy, stavěly svá obydlí a dožívaly se dlouhého věku ve zdraví.

Pohled západní vědy na z Číny pocházející učení poskytuje v českém akademickém světě kupříkladu tato publikace.

Pravidla předávání informací

1. Výklad v souvislostech

I když se určitému zjednodušování nevyhneme, za důležité považujeme nevytrhávat věci ze souvislostí. Proto se i při zaměřování na otázky prostoru – povětšinou spojované s nepřesně popularizovaným učením feng shui (jehož nejtrefnější překlad by byl „nauka o hrobnictví“) – soustředíme na kontext všech 3 herců.

Těmi jsou podle moudrosti staré Číny prostor, člověk a čas. Každý z těchto „herců“ hraje stejně důležitou úlohu a nebývá nejužitečnější se zaměřovat jen na jednoho z nich – kupříkladu prostor – bez provázanosti s druhými dvěma.

2. Jednoduchá a jednostranná řešení nefungují

Další princip, který zastáváme: nenabízet jednoduchá řešení a nezaměřovat se příliš jednostranně. To se stává zejména u tří – na první pohled neobvykle lákavých – témat, která jsou přinášena stále více lidmi i do oblasti osobního rozvoje. Těmi jsou peníze, sex a sláva.

V těchto třech oblastech, po nichž bývá u lidí největší poptávka, lze postupně dosáhnout významného rozvoje i za pomoci učení starých čínských Mistrů. Vždy se však vyplatí nenadřazovat je nad ostatní stavební kameny životní cesty člověka. Vedle toho u každého člověka dochází k naplnění různých tužeb v jiné fázi života, k některým nedojde nikdy a s tím je potřeba se smířit.

Když se tlačí v jakékoli oblasti příliš na pilu, život se zbytečně dostává z rovnováhy a lidem aplikujícím duchovně se tvářící rady zaměřené pouze jedním směrem – třeba v oblasti peněz – se začínají hroutit jiné důležité součásti jejich života.

3. Nemíchat hrušky s jablky

Poslední princip představuje nemíchat různé teorie a pojmy podle libosti dohromady. I když se jednotlivé části učení starých čínských Mistrů rozvinuly či osamostatnily do více škol, jako nejpraktičtější se nám jeví zachovávat co největší integritu.

Za ještě moudřejší považujeme nezvyšovat zmatek v hlavách nevhodným spojováním s dalšími termíny z jiných civilizačních okruhů. Což nebrání tomu, abychom kupříkladu v oblasti medicíny nepoměřili své poznatky z terapie závažných chorob ve spolupráci s českými lékaři léčícími pouze západní medicínou nebo neokomentovali trefná česká přísloví z pohledu čínské moudrosti.

Neustálé snahy o spojování termínů a přístupů k člověku kupříkladu vyvinutých v Indii, ve starém Egyptě či u severoamerických Indiánů se západní akademickou psychologií či méně akademickou západní astrologií nebo právě s poznáním staré Číny, lidi zbytečně mate a porozumění zákonitostem vlastního života jim velmi často naopak znesnadňuje.

Proto vycházíme z logické provázanosti poznatků, které se přenášely z učitele na žáka. Byly podmíněny léty studia i praxe a přenášíme je na opakující se příklady z života lidí v České republice, ať již z pohledu našich předků či z našeho života ve 21. století.

Hlubší informace o Ham Yu – učení starých čínských Mistrů můžete získat rovněž na www.joachimova.cz a v prvních třech dílech knižní série Cesta bílého jeřába od Evy Joachimové.