Partnerský program

Pro všechny zájemce o affiliate nabízíme vstup a více informací v Affilboxu.

 

Obchodní podmínky pro affiliate program v1.0

Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

Provozovatelem provizního programu je společnost MANOFI, která zajišťuje organizační, technickou a komunikační stránku webináře Pěstuj život: kariéra, partnerství a rodina pro paní Evu Joachimovou.

MANOFI, s.r.o.
V Zahrádkách 471
252 66 Libčice nad Vltavou
IČ: 29266483
DIČ: CZ29266483

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi provozovatelem na straně jedné a partnerem na straně druhé. Partnerem se rozumí právnická či fyzická osoba, která se registrovala do provizního programu Poskytovatele.

 

  1. Obecné podmínky

1.1 Provizní program provozuje společnost MANOFI, s.r.o., dále jen Provozovatel.

1.2 Zájemce, který se registruje do provizního programu, se nazývá Partner.

1.3 Partner propaguje služby či zboží Provozovatele svými marketingovými aktivitami (na webových stránkách, na diskuzních fórech, e-mailem, na sociálních sítích, pomocí PPC kampaní).

 

  1. Práva a povinnosti Partnera

2.1 Partner smí požádat o ukončení partnerství kdykoliv během jeho členství v partnerském programu. Pokud tak učiní, bude mu do jednoho měsíce vyplacena odměna za schválené provize do dne, kdy požádal o ukončení svého členství.

2.2 Partner nesmí propagovat kampaně a produkty na stránkách, v emailech, diskuzních fórech a sociálních sítích, které jsou v rozporu se zákony České republiky, nebo s dobrými mravy.

2.3 Partner nesmí poškozovat dobré jméno Poskytovatele. 2.4 Partner si nesmí objednat zboží, či služby Poskytovatele přes svůj vlastní provizní odkaz. Pokud tak učiní, nemá nárok na vzniklou provizi.

2.5 Partner je povinen chránit své přístupové údaje k proviznímu software před zneužitím třetí stranou.

2.6 Partner smí k propagaci využít textových a obrazových materiálů Poskytovatele, které jsou jím za tímto účelem poskytnuty.

2.7 Přísně zakázáno je propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv (emailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna takováto aktivita Partnera, může to vést k okamžitému ukončení partnerské spolupráce a uzavření účtu Partnera. Partner tímto také ztrácí jakýkoliv nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.

2.8 Kampaně zapojené v tomto provizním programu není dovoleno propagovat pomocí PPC kampaní v AdWords, Sklik, ani Facebook Ads.

 

  1. Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1 Poskytovatel se zavazuje pravdivě a neprodleně schvalovat konverze partnerů.

3.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním programu.

3.3. Poskytovatel se zavazuje Partnerovi vyplatit provizi za jím uskutečněné konverze.

3.4 Poskytovatel garantuje 99.5% dostupnost systému. Do dostupnosti systému se nezapočítávají neodvratitelné objektivní důvody (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru.

3.5 Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí poskytovatel Partnera upozornit.

 

  1. Provize

4.1 Výše provize je uvedena u každé kampaně zvlášť.

4.2 Provize budou schvalovány vždy po uplynutí zákonem dané lhůty pro možnost vrácení peněz zákazníkovi.

4.3. Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení zboží či služby propagované v kampani.

4.4 Za zrušené, či stornované objednávky nevzniká partnerovi nárok na provizi.

 

  1. Výplata provize

5.1 Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v systému se rovná alespoň částce 1500 Kč.

5.2 Pokud partner překročí tuto částku má možnost požádat o výplatu své provize prostřednictvím provizního software. Na základě žádosti partnera bude partnerovi zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může partner fakturovat. Pokud partner nemůže vystavit fakturu, bude mu jeho provize vyplacena na základě Dohody o provedení práce.

5.3 Splatnost faktury vystavené Partnerem je 14 dní.

 

  1. Ochrana osobních údajů

6.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

6.2 Partneři, kteří se registrovali do partnerského programu, souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním programu, či s předmětem podnikání Poskytovatele.

Obchodní podmínky pro affiliate program v1.0 v tomto znění jsou platné od 1. 10. 2015.